Υλοποίηση ενεργειών στο πλαίσιο του Έργου «Κωδ.: EGF/2014/015 EL/Attica Publishing Activities» όπως συγχρηματοδοτείται
κατά 60% από το ΕΤΠ περιόδου 2014-2020 και 40% από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εργασίας
28-7-2016 Διευκρίνιση προς Παρόχους σχετικά με τις καταληκτικές ημερομηνίες

Η ενεργοποίηση των επιταγών κατάρτισης των ωφελουμένων, σύμφωνα με την οικεία πρόσκληση, θα γίνεται μέχρι και τις 6/8.

Η δήλωση έναρξης ενός προγράμματος μπορεί να γίνει μέχρι τις 22/8/2016, σύμφωνα με την οικεία πρόσκληση.

Η αποστολή των εντύπων έναρξης, όπως αυτά ορίζονται στην οικεία πρόσκληση για το κάθε Τμήμα Κατάρτισης, τόσο ηλεκτρονικά, όσο και έντυπα, πρέπει να γίνει μέχρι τις 22/8/2016 και σε κάθε περίπτωση συνοδεύουν την Δήλωση έναρξης.