Υλοποίηση ενεργειών στο πλαίσιο του Έργου «Κωδ.: EGF/2014/015 EL/Attica Publishing Activities» όπως συγχρηματοδοτείται
κατά 60% από το ΕΤΠ περιόδου 2014-2020 και 40% από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εργασίας
23-8-2016 Προσθήκη που αφορά το Άρθρο «6.2.5» της Πρόσκλησης με τίτλο «Λοιπές υποχρεώσεις παρόχων κατάρτισης»

Ο πάροχος κατάρτισης υποχρεούται να καταβάλει εμπρόθεσμα τις ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο εκπαιδευτικό επίδομα το οποίο θα λάβει ο Ωφελούμενος και βαρύνουν τον πάροχο κατάρτισης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 87 του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις». Το ποσό αυτό ανέρχεται σε ποσοστό ύψους 6,45% επί του εκπαιδευτικού επιδόματος, δηλαδή σε 116,10 ευρώ συνολικά ανά άνεργο (αφορά αποκλειστικά τους άνεργους ωφελούμενους) καταρτιζόμενο Ωφελούμενο. Στις λοιπές περιπτώσεις ωφελούμενων ισχύει ότι προβλέπεται στην υπ’ αριθμ. 1.5188/οικ3.968 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Άρθρο 5.14).

Οι Πάροχοι Κατάρτισης καταβάλλουν την ανωτέρω εισφορά στο ΙΚΑ ή σε άλλο κύριο οργανισμό επικουρικής ασφάλισης έπειτα από συνεννόηση με τον/την καταρτιζόμενο/νη.