Υλοποίηση ενεργειών στο πλαίσιο του Έργου «Κωδ.: EGF/2014/015 EL/Attica Publishing Activities» όπως συγχρηματοδοτείται
κατά 60% από το ΕΤΠ περιόδου 2014-2020 και 40% από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εργασίας
Το Πρόγραμμα

Η Ένωση Φορέων «ΕΕΔΕ-ΙΝΕ ΓΣΕΕ» με την ΕΕΔΕ να έχει ρόλο Συντονιστή, ως φορέας στον οποίο έχει εκχωρηθεί (με την υπ’ αριθ. 6.1815/5.1604/17-02-2016 Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας) μέρος των αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων (Γ.Γ.Δ.Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία αποτελεί την Αρχή Διαχείρισης, υλοποιεί τις ενέργειες του έργου που αφορά απολύσεις στον κλάδο των εκδοτικών δραστηριοτήτων (κλάδος οικονομικής δραστηριότητας με δευτεροβάθμιο κωδικό 58 και τίτλο: «Υπηρεσίες εκδοτικών δραστηριοτήτων» κατά τη στατιστική ταξινόμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ε.Ε (NACE), αναθ. 2).

Το Έργο, συνολικού προϋπολογισμού 6.244.500 ευρώ, εντάσσεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται κατά 60% από τη χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΤΠ περιόδου 2014-2020 και κατά 40% από πόρους του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (εφεξής ΠΔΕ) του Υπουργείου Εργασίας και περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Α – Επαγγελματική συμβουλευτική
  • Β – Κατάρτιση
  • Γ – Προώθηση επιχειρηματικότητας
  • Δ – Επιδότηση κινητικότητας

Το Έργο θα υλοποιηθεί στην Περιφέρεια Αττικής και θα λήξει στις 28 Νοεμβρίου 2016

Δικαίωμα συμμετοχής

Σύμφωνα με τις διατάξεις που θέτει ο Κανονισμός Λειτουργίας του ΕΤΠ[1] και δυνάμει του άρθρου 4.1.1./Β τηςυπ’ αριθ. 5.20862/5.15965/31-07-2015 Ανοικτής Πρόσκλησης, αποκλειστικό δικαίωμα συμμετοχής στο Έργο έχουν 705 πρώην εργαζόμενοι, οι οποίοι απολύθηκαν την περίοδο αναφοράς 12/09/2013 - 12/06/2014σύμφωνα με την απόφαση (ΕΕ) 2015/642 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης/04/2015, από τις ακόλουθες επιχειρήσεις:

Πίνακας 1: Κατάλογος επιχειρήσεων από τις οποίες προέρχονται οι 705 πρώην εργαζόμενοι του Έργου

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ

1

T.C.T MEDIA GROUP ΕΚΔΟΣΕΙΣΑΕ

02

2

D.A. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

02

3

D.B.A.S ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

06

4

QUEUEPRINT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

01

5

METRORAMA ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ

01

6

MOTOPRESSHELLAS ΑΕ ΕΚΔΟΤΙΚΗ

11

7

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΕ

10

8

PEGASUSMAGAZINESPUBLICATIONS ΑΕΕ

03

9

PRESSTABACAE ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

02

10

REAL MEDIA ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ AE

07

11

SPORTDAY ΑΝ. ΕΜΠ. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΚΔ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

06

12

TRECK ΑΒΕΕΕ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΕΒΕ

06

13

UP ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ

22

14

WEB ENTERTAINMENT EKΔΟΤΙΚΗ ΑΕ

08

15

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΕ

09

16

ΑΝΝΑ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ & ΣΙΑ

01

17

ΑΝ. ΒΙΟΜ. ΕΚΤΥΠ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΕΣ ΕΝΤΥΠΩΝ DIAMOND PRINT

14

18

ATTIKEΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

14

19

GRAFOPRINT ΑΒΕΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

10

20

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ

25

21

ΔΟΛ

64

22

ΔΙΟΠΤΡΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ

03

23

Ε. ΣΠΥΡΟΥ – Γ. Κ. ΣΠΥΡΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ

01

24

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΘΝΟΣ ΑΕ

21

25

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΕ

92

26

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ

19

27

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS ΑΕΒΕ

32

28

ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕΒΕΤ

02

29

ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗΣ – EXPLORER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔ. ΕΚΤΥΠ. ΕΤΑΙΡ.

22

30

EXPRESS – Δ. ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ ΕΚΔ. ΕΚΤΥΠ. ΑΕ

16

31

ΖΑΓΚΛΗΣ

02

32

Η ΕΠΟΧΗ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Π&Π.Μ.

03

33

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΑΕ

31

34

Η.ΜΕ.ΠΕ.Τ ΑΕ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ- ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ & ΗΛ. Μ.

25

35

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΕΕ

09

36

Θ.Μ. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ

09

37

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ

33

38

ΚΕΡΔΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ

11

39

Κ.Μ.Π. ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ

06

40

ΠΑΡΟΝ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΕ

02

41

SELENA ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ

10

42

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕΒΕ

18

43

ΤΗΛΕΡΑΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

06

44

ΤΡΙΤΗ ΟΨΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

35

45

Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ

52

46

ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΕ

21

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ 46 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

705

Πληροφορίες για το Έργο

Οι πληροφορίες του Έργου βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της ΕΕΔΕ http://www.eede.gr/ και του ΙΝΕ ΓΣΕΕ http://www.inegsee.gr/

[1] Βλέπε αναλυτικά τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΕΤΠ:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1309&from=EL