Υλοποίηση ενεργειών στο πλαίσιο του Έργου «Κωδ.: EGF/2014/015 EL/Attica Publishing Activities» όπως συγχρηματοδοτείται
κατά 60% από το ΕΤΠ περιόδου 2014-2020 και 40% από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εργασίας
Συχνές Ερωτήσεις
Ποια δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίσω μετά την υποβολή της αίτησής μου;
  1. Υπογεγραμμένη Αίτηση όπως υποβλήθηκε στην ειδική ιστοσελίδα.
  2. Ισχύουσα Άδεια ΕΟΠΠΕΠ.
  3. Φορολογική ενημερότητα του παρόχου σε ισχύ.
  4. Ασφαλιστική ενημερότητα του παρόχου σε ισχύ.
  5. Φωτοτυπία του τραπεζικού λογαριασμού του παρόχου όπου φαίνεται το ΙΒΑΝ.
  6. Υπεύθυνη δήλωση (να φέρει γνήσιο υπογραφής) του νομίμου εκπροσώπου ότι ο πάροχος διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό για την υλοποίηση της Ενέργειας.
  7. Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου (να φέρει γνήσιο υπογραφής) ότι ο πάροχος, τα μέλη ΔΣ του φορέα του και ο ίδιος δεν συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με κάποιο από τα φυσικά πρόσωπα που αποτελούν μέλη του προσωπικού της Ένωσης «ΕΕΔΕ-ΙΝΕ ΓΣΕΕ» ή αποτελούν μέλη των οργάνων της διοίκησης του ή βρίσκονται σε σχέση συγγένειας μέχρι τρίτου βαθμού με τα πρόσωπα των δυο προηγούμενων κατηγοριών.
  8. Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου (να φέρει γνήσιο υπογραφής) ότι ο πάροχος δεν θα ακολουθήσει οποιαδήποτε επιθετική, παρελκυστική και αθέμιτη πρακτική για την προσέλκυση ωφελουμένων και ιδίως δεν θα χρησιμοποιήσει αθέμιτες μορφές διαφήμισης και πρόσθετες παροχές που είναι ικανές να διαταράξουν την ελευθερία της βούλησης των ωφελουμένων ώστε να επιλέξουν Πάροχο Κατάρτισης με γνώμονα το κέρδος και όχι την ποιότητα των προσφερόμενων προγραμμάτων και υπηρεσιών.
  9. Υπεύθυνη Δήλωση (να φέρει γνήσιο υπογραφής) του παρόχου ότι η/οι δομή/ές διαθέτουν πρόσβαση σε ΑμεΑ.
  10. Για όσους παρόχους επιθυμούν να υλοποιήσουν τα θεματικά αντικείμενα που περιγράφονται στο κεφάλαιο 6.2.1. παρ. Β της πρόσκλησης, απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση της πιστοποίησης των συγκεκριμένων αιθουσών που υλοποιείται η κατάρτιση, ως αίθουσες Πληροφορικής.